ALGEMENE VOORWAARDEN ANTEMA CHAUFFEURSDIENSTEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL LOCATIE GRONINGEN ONDER NUMMER 66864739

 

artikel 1 DEFINITIES

1.1 In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenissen.


1.2 Antema Chauffeursdiensten: de gebruikers van deze algemene voorwaarden.


1.3 De opdrachtnemer: Antema Chauffeursdiensten, gevestigd aan de Lingestraat 10A te Groningen, aan wie de werkzaamheden zijn opgedragen.

1.4 De opdrachtgever: diegene, die schriftelijk of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.


1.5 De chauffeur: de persoon, die voor opdrachtnemer de opgedragen werkzaamheden uitvoert.

1.6 Overeenkomst: alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken m.b.t. uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer.


1.7 Werkzaamheden: alle vormen van dienstverlening, samenhangende met of betrekking hebbende op chaufferen met alle voorkomende aspecten in de ruimste zin van het woord.

1.8 Reistijd: de tijd, die een chauffeur onderweg is naar en van de plaats van waaruit een rit plaatsvindt.


1.9 Rijtijd: de werkelijke duur van een rit inclusief eventueel tussentijds wachten, exclusief reistijd.

 

artikel 2 TOEPASSELIJKHEID / ALGEMEEN

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden door Antema Chauffeursdiensten .


2.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Onder Antema Chauffeursdiensten wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: zij die namens of in opdracht van Antema Chauffeursdiensten de opdracht uitvoeren. Met name zal jegens hen tevens de uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende beperking van aansprakelijkheid in acht moeten worden genomen.

2.4 Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan de personen, die geen partij zijn bij de overeenkomst doch die namens of ten behoeve van de opdrachtgever de overeenkomst met Antema Chauffeursdiensten aangaan en voorts de personen, die hoewel zij noch partij zijn bij de overeenkomst noch op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij het aangaan van de overeenkomst in een zodanige relatie tot de opdrachtgever staan dat zijn met de opdrachtgever een organisatorisch verband vormen en namens dat organisatorisch verband gebruik maken van de door Antema Chauffeursdiensten geleverde diensten.

2.5 Onder Antema Chauffeursdiensten wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan zij die namens of in opdracht van Antema Chauffeursdiensten de opdracht uitvoeren. Jegens hen zal tevens de uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende beperking van aansprakelijkheid in acht moeten worden genomen.

2.6 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.


2.7 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

artikel 3 AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Alle door Antema Chauffeursdiensten gedane aanbiedingen en offertes, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk.


3.2 De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer of door begin van uitvoering van de werkzaamheden. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

3.3 Mondelinge toezeggingen verbinden opdrachtnemer slechts nadat zij deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.


3.4 Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen moeten als geheel worden beschouwd. Acceptatie van onderdelen van een aanbieding kan voor opdrachtnemer geen verplichtingen doen ontstaan.

3.5 Door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en prijsopgaven in volledigheid of in onderdelen mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet aan derden worden verstrekt.


3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

artikel 4 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste vermogen (laten) uitvoeren.

4.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door wie de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever geuite wensen zoveel mogelijk in acht.

4.3 Opdrachtnemer is volledig vrij in de keuze van en bemiddeling met de chauffeur. Opdrachtgever kan een voorkeur uitspreken voor een chauffeur, maar opdrachtnemer is niet gehouden hier navolging aan te geven.


4.4 De opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden, zonder voorafgaande kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door daartoe bekwame personen.

 

artikel 5 TERMIJNEN

5.1 Het overeengekomen tijdstip waarop de dienstverlening een aanvang dient te nemen respectievelijk de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden verricht, geldt steeds bij benadering en wordt geacht niet fataal te zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 De uitvoering van de overeenkomst wordt geacht een aanvang te hebben genomen op het moment waarop de chauffeur zich naar het door opdrachtgever opgegeven adres, van waaruit hij het voertuig dient te besturen, begeeft.

 

artikel 6 ANNULERING

6.1 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid een verleende opdracht kosteloos te annuleren, mits de annulering opdrachtnemer uiterlijk twaalf uur voor de overeengekomen starttijd heeft bereikt. Annulering dient schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan per e-mail) te geschieden.


6.2 Indien niet tijdig wordt geannuleerd, is opdrachtnemer in ieder geval gerechtigd drie uur bij de opdrachtgever in rekening te brengen.


6.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een opdracht te annuleren, zonder enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te zijn, bij onvoldoende beschikbaarheid van chauffeurs.

 

artikel 7 PRIJZEN, BIJKOMENDE KOSTEN

7.1 De door Antema Chauffeursdiensten vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen.


7.2 Opdrachtgever maakt een onderscheid tussen de uren, die door de chauffeur rijdend/wachtend (= rijtijd) en reizend (= reistijd) worden doorgebracht, waarbij telkens naar boven afgerond wordt op één vierde uur.

7.3 Noodzakelijkerwijs te maken kosten voor overnachtingen en ontbijt komen voor rekening van de opdrachtgever. Een overnachting wordt niet bij de rijtijd opgeteld.

7.4 Indien de overeengekomen dan wel reëel door de chauffeur gewerkte rijtijd de acht uur overschrijdt, wordt ten behoeve van de chauffeur een bedrag aan maaltijdvergoeding van maximaal € 12,50 bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

7.5 Parkeerkosten en tolgelden dienen door de opdrachtgever onmiddellijk ter plaatse voldaan te worden.

7.6 Brandstof-, schoonmaak- en/of onderhoudskosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.


7.7 Reiskosten naar en van de plaats van waaruit een rit plaatsvindt zijn tot een afstand van 25 kilometer vanaf het vestigingsadres van Antema Chauffeursdiensten voor rekening van de opdrachtnemer.

7.8 Indien de afstand van het vestigingsadres tot de locatie waarop de uitvoering aanvangt/eindigt meer is dan 25 km wordt voor de extra kilometers (>25 kilometer) de onbelaste kilometervergoeding aan de opdrachtgever in rekening gebracht.


7.9 De door de chauffeur gemaakte reistijd wordt niet in rekening gebracht, indien de chauffeur het startadres binnen een half uur heeft kunnen bereiken. Is de door de chauffeur gemaakte reistijd langer dan een half uur dan wordt het eerste half uur van de reistijd niet in rekening gebracht. Indien het start- en eindadres van de rit gelijk zijn, wordt ook het eerste half uur van de door de chauffeur gemaakte reistijd na de rit niet in rekening gebracht.

7.10 Indien de locatie waarop de uitvoering van de opdracht eindigt afwijkt van de locatie van waaruit de chauffeur het door opdrachtgever aangegeven voertuig bij aanvang van de opdracht moest besturen, worden de reiskosten en -uren welke de chauffeur nodig heeft om terug te keren naar de laatstgenoemde locatie aan opdrachtgever in rekening gebracht. Hierbij zal, indien mogelijk, gebruik worden gemaakt van een OV-chipkaart.

7.11 Indien de opdrachtgever een opdracht plaatst die dezelfde dag begint, zal 1 uur extra in rekening worden gebracht.


7.12 Per opdracht wordt minimaal drie uur in rekening gebracht, ook al is de werkelijke duur van de opdracht korter.

7.13 Antema Chauffeursdiensten hanteert weekend- en feestdagtoeslagen.

 

artikel 8 KLACHTENBEHANDELING

8.1 Klachten dienen binnen acht dagen na beëindiging van de chauffeurswerkzaamheden schriftelijk/per mail en onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klacht bij Antema Chauffeursdiensten te worden ingediend. Klachten, die na deze termijn binnen komen, worden niet meer in behandeling genomen.


8.2 De opdrachtgever dient klachten over facturen eveneens schriftelijk/per mail binnen acht dagen na de verzenddatum der factuur in te dienen.


8.3 Indiening van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen. Indien de klacht door Antema Chauffeursdiensten gegrond wordt bevonden, is Antema Chauffeursdiensten uitsluitend verplicht de kostprijs van de door Antema Chauffeursdiensten verrichte dienst dienovereenkomstig te vergoeden.

 

artikel 9 URENSPECIFICATIE CHAUFFEURSDIENSTEN

9.1 De facturen worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende urenspecificatie chauffeursdiensten, welke de opdrachtgever bindt. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de juiste rijtijd en reistijd alsook de declaraties duidelijk worden ingevuld.

 

artikel 10 BETALING

10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in euro’s. De betalingstermijn is een fatale termijn. Een beroep op verrekening, opschorting, korting, schuldvergelijking of anderszins komt aan de opdrachtgever niet toe.

10.2 Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever van enige door hem verschuldigde bedragen, is hij een vertragingsrente van 2% per maand (een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende) verschuldigd over het opeisbare factuurbedrag. Daarnaast is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

10.3 Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst in mindering op de buitengerechtelijke incassokosten, daarna op de vertragingsrente en daarna op de oudste factuur.

 

artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID / VERZEKERING

11.1 Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat het door haar aan de chauffeur van Antema Chauffeursdiensten ter beschikking gestelde voertuig allrisk (WA en Casco) is verzekerd, tegen schade aan het voertuig zelf alsmede tegen schade geleden door derden, waaronder begrepen, maar niet beperkt, letselschade, alsmede dat voor dit voertuig een inzittendenverzekering geldig voor alle inzittenden van het aan de chauffeur van Antema Chauffeursdiensten ter beschikking gestelde voertuig is afgesloten. Elke andere verzekering dan ́all-risk ́is geheel op eigen risico voor de opdrachtgever.

11.2 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen of dient ervoor in te staan dat de eigenaar van het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig alsmede de all-risk en/of inzittenden verzekeraar toestemming heeft gegeven voor het besturen van het voertuig door een ander dan opdrachtgever, en meer in het bijzonder door een chauffeur van Antema Chauffeursdiensten.


11.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen of dient ervoor in te staan dat het in lid 1 van dit artikel bedoelde voertuig voldoet aan alle (veiligheids)eisen, die men daaraan redelijkerwijs kan stellen.


11.4 Indien opdrachtgever niet voldoet aan enige van haar hiervoor in dit artikel aangegeven verplichtingen, kan zij jegens Antema Chauffeursdiensten geen beroep doen op het mogelijk ontbreken van de aldaar bedoelde verzekering, toestemming, etc. Voorts is zij alsdan gehouden om alle schade, die Antema Chauffeursdiensten als gevolg daarvan zal lijden, het schadeloosstellen van derden daaronder begrepen, aan Antema Chauffeursdiensten te voldoen.


11.5 Indien opdrachtgever op enig moment voordat de uitvoering van de overeenkomst een aanvang neemt, voorziet dat zij aan een van haar in dit artikel bedoelde verplichtingen niet kan voldoen, dient zij zulks onverwijld te melden aan Antema Chauffeursdiensten, waarna deze de bevoegdheid heeft de overeenkomst direct middels een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van eventueel daardoor geleden schade en reeds gemaakte kosten.


11.6 Antema Chauffeursdiensten is niet aansprakelijk voor eventuele boetes, schade aan een voertuig, het eventuele verlies van no-claimkorting, het eventuele eigen risico, letsel aan passagiers en schade aan bagage en/of goederen, schade in de ruimste zin van het woord door vertraging i.v.m. overmacht zoals te lezen is in artikel 12 (OVERMACHT).


11.7 Waar in deze voorwaarden steeds gesproken is van schade geleden of te lijden door Antema Chauffeursdiensten dient daaronder tevens te worden verstaan schade geleden of te lijden door de chauffeur(s) van Antema Chauffeursdiensten.


11.8 Indien een overeenkomst wordt gesloten tussen Antema Chauffeursdiensten enerzijds en twee of meerdere opdrachtgevers anderzijds, zijn deze opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hen gesloten overeenkomst.


11.9 Antema Chauffeursdiensten kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens opdrachtgever geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken of indien door of namens opdrachtgever of door omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.


11.10 Voor zover schade wordt veroorzaakt door chauffeurs van Antema Chauffeursdiensten in het kader van een door opdrachtgever aan hen verstrekte opdracht, die buiten hun normale (chauffeurs)werkzaamheden valt, is Antema Chauffeursdiensten daarvoor niet aansprakelijk.


11.11 Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van Antema Chauffeursdiensten, zullen de chauffeurs van Antema Chauffeursdiensten jegens opdrachtgever niet persoonlijk aansprakelijk zijn ter zake van schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijk of door grove schuld toegebrachte schade.


11.12 Antema Chauffeursdiensten kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade indien en voor zover opdrachtgever zich tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren. Opdrachtgever vrijwaart Antema Chauffeursdiensten voor aanspraken van verzekeraars dienaangaande.


11.13 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, kan Antema Chauffeursdiensten niet aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade, waaronder bedrijfs- en gevolgschade. Evenmin kan zij aansprakelijk worden gehouden voor schade aan zaken van opdrachtgever en/of boetes, die zijn veroorzaakt als gevolg van het moeten voldoen aan een uitdrukkelijk voorschrift van opdrachtgever.

 

artikel 12 OVERMACHT

12.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer door de wederpartij kan worden verlangd.


12.2 Bij overmacht van tijdelijke of blijvende aard is Antema Chauffeursdiensten bevoegd naar haar keuze hetzij de uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten, totdat de oorzaak van de overmacht geheel of gedeeltelijk heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren, alles zonder dat de opdrachtgever hieraan jegens Antema Chauffeursdiensten enig recht ontleent. De opdrachtgever is verplicht hetgeen reeds is verricht te betalen, alles naar evenredigheid en in verhouding tot de prijs van het geheel.

 

artikel 13: GEHEIMHOUDING

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, Informatie geldt vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van werkzaamheden in het buitenland is het Nederlands recht van toepassing.

 

artikel 15 SLOTBEPALING

15.1 Mocht één der bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn en/of worden nietig verklaard, dan wordt daardoor de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast. In plaats van het ongeldige en/of nietig verklaarde artikel lid wordt geacht alsdan een bepaling te zijn overeengekomen, die in het kader van hetgeen rechtens mogelijk is de bedoeling in de geest van het ongeldig en/of nietig verklaarde artikel lid het meest benadert.

15.2 Antema Chauffeursdiensten kan deze voorwaarden in de toekomst te allen tijde wijzigen.

15.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk vooraf worden overeengekomen.